《Go Vacation》約三個朋友去旅行
《Go Vacation》約三個朋友去旅行

如果可以嘅話,真係想個個月都去旅行!不過錢同時間都唔夠,唯有玩呢個Switch遊戲《Go Vacation》頂住先啦!玩家可以去到Kawawii Island旅行,島上會有50種以上對戰或協力嘅遊戲,絕對抵玩!

推薦內容